نمونه کارهای بج سینه

بج سینه چیست ؟

بج سینه درحقیقت بدج badge کلمه انگلیسی است که در لغت به معنای نشان ، امضا میباشد و در لفظ  عام فارسی به صورت ریج ، بج سینه  تلفظ میشود. بج سینه  نشان و نمادی از همبستگی مختلف برای یک سازمان است و هر سازمان بج مخصوص به خود را دارد که الگوها و شکل های متفاوتی دارد.