صندوق انتقادات و پیشنهادات بیمارستان 501 ارتش

image1
صندوق انتقادات و پیشنهادات بیمارستان 501 ارتش

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات