صندوق انتقادات و پیشنهادات رستوران بوفالو

image1
صندوق انتقادات و پیشنهادات رستوران بوفالو به رنگ سفید با ارم برجسته طلایی

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات