تندیس کار آفرینان برتر

image1
تندیس کارآفرینان برتر به همراه لوح تقدیر گالینگر

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات