لوح تقدیر دومین جشنواره برندهای برتر

image1
لوح تقدیر سنگی به همراه چاپ پا چشی بر روی اجسام غیر مسطح با کیفیت بالا و ماندگاری بسیار

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات