لوح تقدیر دانشگاه علوم پزشکی

image1
لوح تقدیر دانشگاه علوم پزشکی از جنس الومنیوم که به روش چاپ رنگی با ماندگاری زیادو استفاداز مواد با کیفیت

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات