دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

image1
لوح یادبود دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی لوح تقدیر استیل براق اسید کاری همراه دو رنگ و جعبه جیر

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات