image1

پلاک رومیزی برای استفاده در ادارات به کار میرود که می خواهند سمت و نام افراد وکارمندان خود را مشخص کنند

 در بانکها و موسسه های مالی کاربرد دارد

بیشتر از جنس استیل و برنج میباشد 

ماندگاری و استحکام استیل بیشتر بوده و در شرایط اب وهوایی متفاوت دچاره تغییر

و اکسیداسون نمیشود

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات