انواع بج سینه

image1

بج سینه به 2 دسته تقسیم می شوند 

دسته اول بج های فلزی 

دسته دوم بج های غیر فلزی

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات