(تعهد) (پایبندی به قول) (کیفیت) (مشتری مداری )

مرام این کارگاه تولیدی است 

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات