فلسفه کاری

فلسفه اول هر تولید کننده رضایت مشتری وانجام کار در زمان تعهد شده با کیفیتی قابل قبول میباشد 

وما نیز با تمام وجود به این هدف پایبندیم 

گروه تولیدی ایلیا 

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات