معرفی انواع تندیسها

image1

.تندیسها در مجموع به سه دسته اصلی تقسیم میشوند

دسته اول:تندیسهای فلزی 

دسته دوم :تندیسهای شیشه ای یا پلکسی

دسته سوم :تندیسهای ترکیبی 

بج سینه

تندیس فلزی

تندیس پلکسی

جعبه ولوح یاد بود

تابلوی چلنیوم

صندوق انتقادات و پیشنهادات